Pravidlá predajnej akcie Electrolux

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie Electrolux (ďalej len „predajnej akcie"). Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

1. Usporiadateľ predajnej akcie:

Usporiadateľom predajnej akcie je Electrolux s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, Slovensko, IČO: 52542319, DIČ: 2121068213 (ďalej len „usporiadateľ“).

2. Termín a miesto konania predajnej akcie:

Predajná akcia prebieha u vybraných predajcov elektrospotrebičov v termíne od 20. 4. 2021 00:00 hod. do 30. 6. 2021 23:59 hod. (ďalej len „doba konania predajnej akcie“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania predajnej akcie“).

3. Účastník predajnej akcie:

Účastníkom predajnej akcie sa môže stať iba fyzická nepodnikajúca osoba s trvalým bydliskom a bankovým účtom vedeným v EUR na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník predajnej akcie“).

4. Produkty zaradené do predajnej akcie:

Účastník predajnej akcie, ktorý zakúpi u vybraného predajcu elektrospotrebičov produkt či sadu produktov Electrolux zaradených do akcie a ak splnia ostatné podmienky akcie, získa nasledujúci bonus.Zvýhodněná nabídka při registraci setu trouby a varné desky:Zvýhodnená ponuka platí iba pri registrácii týchto produktov ako SÚPRAVA (v rámci registračného formulára oddelené od štandardnej registrácie). V prípade, že vyššie uvedené produkty sa registrujú ako 2 samostatné, bude sa na ne vzťahovať štandardný bonus a nie tento zvýhodnený.

Akcia sa vzťahuje len na domáce spotrebiče dovezené do SR prostredníctvom spoločnosti Electrolux s.r.o.

Spoločnosť Electrolux s.r.o. si vyhradzuje právo posúdenie pôvodu do akcie prihláseného produktu.

Distribúciu bonusu vykonáva usporiadateľ prostredníctvom agentúry le moni s.r.o., IČO: 261 29 833 po overení splnenia všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník predajnej akcie povinný usporiadateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.

Na bonus nemožno uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa (napr. reklamácie). Takýto bonus spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.5. Podmienky účasti v predajnej akcii

5.1. Zakúpenie jedného alebo viacerých z vyššie uvedených produktov, ktoré sú súčasťou tejto akcie, u vybraných predajcov elektrospotrebičov, ktorých zoznam je po celú dobu akcie k dispozícii na stránkach www.electrolux.sk/prelepsizivot pri danej predajnej akcii.

5.2. Nákup sa uskutoční v období od 20. 4. 2021 00:00 do 30. 6. 2021 23:59 hod.

5.3. Produkty musia byť objednané, zakúpené a fyzicky dodané v čase konania akcie. V prípade, že účastník predajné akcie zakúpený produkt vráti, stráca na príslušný bonus nárok.

5.4. Ponuka sa nevzťahuje na produkty, ktoré sú v čase akcie len na objednanie a budú dodané účastníkovi predajné akcie až po skončení akcie.

5.5. Nárok na peniaze späť v rámci tejto akcie nemôže byť kombinovaný s inými zľavovými akciami, ktoré prebiehali pred začiatkom akcie Electrolux teda pred 20. 4. 2021 a kde došlo k vystavenie faktúry či dodanie produktu neskôr, tj. už v dobe konania tejto promo akcie.

5.6. Kompletné a riadne vyplnenie online údajov registračného formulára na webových stránkach www.electrolux.sk/prelepsizivot a jeho odoslanie.

5.7. Nákup je nutné zaregistrovať najneskôr do 14 dní od nákupu produktu. Na registráciu je nutné doložiť digitálnu kópiu predajného dokladu vystaveného predajcom. Registrácie je možné realizovať do 14. 7. 2021 23:59 hod.

5.8. Po overení registračných údajov bude účastníkovi súťaže najneskôr do 30 dní odoslaný príslušný bonus na bankový účet uvedený v registrácii. Usporiadateľ sa týmto nezaväzuje, že finančný bonus bude pripísaný na bankový účet účastníka predajnej akcie do 30 dní v nadväznosti na dobu, ktorú si vyžaduje realizácia medzibankovej transakcie.

5.9. V prípade zadania nesprávneho čísla bankového účtu a vrátenia platby späť na bankový účet odosielateľa stráca účastník predajné akcie na príslušný bonus nárok.

5.10. V prípade nedostačujúcich či chybných údajov bude účastník predajné akcie kontaktovaný e-mailom a vyzvaný na doplnenie informácií. Usporiadateľ akcie si vymedzuje právo vyžiadať si ďalšie doklady. Spoločnosť Electrolux s.r.o. nezodpovedá za nedoručenie týchto výziev a ak nebude registrácia doplnená, nebude ani spracovaná. Ak podklady odosielateľ nedostane do 14 dní od vyzvania, bude registrácia zamietnutá. Zákazník zodpovedá za správnosť a úplnosť uvádzaných údajov.Tým, že účastník predajné akcie odošle registračný formulár, potvrdzuje porozumenie a súhlas s týmito pravidlami.

Do predajnej akcie nebudú najmä zaradené registrácie vykonané mimo času konania predajnej akcie či registrácie neobsahujúce všetky správne údaje, nespĺňajúce daný formát či inak nespĺňajúce podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia registrácií. Účastník predajnej akcie je povinný uschovať originál účtenky - dokladu o zaplatení akčného výrobku na overenie nákupu (ďalej len „účtenka“). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží účtenku / účtenky o zaplatení akčného výrobku spĺňajúce podmienky týchto pravidiel, t. j. so zhodnými údajmi uvedenými v rámci registračného formulára, bude z predajnej akcie vyradený bez nároku na bonus. Účastník predajnej akcie súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov (daňových dokladov).

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru prostredníctvom kontaktného formulára na webe www.electrolux.sk/prelepsizivot6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva

Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník predajné akcie súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účastník v súlade so znením Nariadenia EÚ 2016/679 udelil súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle znenia Súhlasu so spracovaním osobných údajov dostupných na vyššie uvedenej stránke pod odkazom v texte potvrdzovacieho poľa registračného formulára.

7. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ nezodpovedá za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v predajnej akcii alebo konajú v rozpore s pravidlami, nebudú do predajnej akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajnej akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, bude toto urobené písomne ​​vo forme dodatku a zverejnené na www.electrolux.sk/prelepsizivot. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie bonusu v predajnej akcii.