Pravidlá predajnej akcie Electrolux - Wellbeing Cashback

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie „Electrolux Wellbeing Cashback“ (ďalej len „predajnej akcie"). Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

1. Usporiadateľ predajnej akcie:

Usporiadateľom predajnej akcie je Electrolux s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, Slovensko, IČO: 52542319, IČ DPH: SK2121068213 (ďalej len „usporiadateľ“).

2. Termín a miesto konania predajnej akcie:

Predajná akcia prebieha v termíne od 14. 3. 2022 00:00 do 31. 5. 2022 23:59 hod. (ďalej len „doba konania predajnej akcie“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania predajnej akcie“).

3. Účastník predajnej akcie:

Účastníkom predajnej akcie sa môže stať iba fyzická nepodnikajúca osoba staršia ako 18 rokov s trvalým bydliskom a bankovým účtom vedeným v banke na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník predajnej akcie“).

4. Produkty zaradené do predajnej akcie:

Zákazník, ktorý zakúpi u vybraného predajcu elektrospotrebičov produkt Electrolux, zaradený do akcie, získa nasledujúci bonus.

TYČOVÉ A VRECKOVÉ VYSÁVAČE

Model

PQ91-50MB Cashback 40 EUR

PQ91-P50MB Cashback 40 EUR

PQ91-ANIMS Cashback 40 EUR

PQ91-40GG Cashback 40 EUR

PQ92-ALGS Cashback 40 EUR

WQ81-ALRS Cashback 40 EUR

WQ81-PANIM Cashback 40 EUR

WQ71-P52SS Cashback 30 EUR

WQ71-P50IB Cashback 30 EUR

WQ71-50IB Cashback 30 EUR

PD82-ANIMA Cashback 30 EUR

PD82-ALRG Cashback 30 EUR

PD82-8DB Cashback 20 EUR

PD82-4ST Cashback 20 EUR

PD82-4MG Cashback 20 EUR

PD82-4MB Cashback 20 EUR

WQ61-46DB Cashback 20 EUR

WQ61-44SW Cashback 20 EUR

WQ61-42GG Cashback 20 EUR

WQ61-40OG Cashback 20 EUR

Akcia sa vzťahuje len na domáce spotrebiče dovezené do SR prostredníctvom spoločnosti Electrolux.

Distribúciu bonusu vykonáva usporiadateľ prostredníctvom agentúry le moni s.r.o., IČO: 261 29 833 po overení splnenia všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník povinný usporiadateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.

Takýto bonus spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

5. Podmienky účasti v predajnej akcii

5.1. Zakúpenie jedného alebo viacerých z vyššie uvedených produktov, ktoré sú súčasťou tejto akcie, u vybraných predajcov elektrospotrebičov, ktorých zoznam je po celú dobu akcie k dispozícii na stránkach www.electrolux.sk/jednoducheupratovanie pri danej predajnej akcii.

5.2. Nákup sa uskutoční v období od 14. 3. 2022 00:00 do 31. 5. 2022 23:59 hod.

5.3. Kompletné a riadne vyplnenie online údajov registračného formulára na webových stránkach www.electrolux.sk/jednoducheupratovanie a jeho odoslanie. Nákup je nutné zaregistrovať najneskôr do 14 dní od nákupu produktu. Na registráciu je nutné doložiť digitálnu kópiu predajného dokladu vystaveného predajcom.

5.4. Po overení registračných údajov bude účastníkovi súťaže najneskôr do 30 dní odoslaný príslušný bonus na bankový účet uvedený v registrácii. Usporiadateľ sa týmto nezaväzuje, že finančný bonus bude pripísaný na bankový účet účastníka do 30 dní v nadväznosti na dobu, ktorú si vyžaduje realizácia medzibankovej transakcie.

5.5. V prípade zadania nesprávneho čísla bankového účtu a vrátenia platby späť na bankový účet odosielateľa stráca klient na príslušný bonus nárok.

5.6. V prípade nedostačujúcich či chybných údajov bude klient kontaktovaný e-mailom a vyzvaný na doplnenie informácií. Ak podklady odosielateľ nedostane do 14 dní od vyzvania, bude registrácia zamietnutá. Zákazník zodpovedá za správnosť a úplnosť uvádzaných údajov.

Tým, že účastník odošle registračný formulár, potvrdzuje porozumenie a súhlas s týmito pravidlami.

Odoslaním registračného formulára každý účastník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení prevádzkovateľa na e-mailovú adresu zadanú súťažiacim v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti. Súhlas so zasielaním obchodných oznámení a ponúk možno kedykoľvek odvolať v sídle prevádzkovateľa.

Do predajnej akcie nebudú najmä zaradené registrácie vykonané mimo času konania predajnej akcie či registrácie neobsahujúce všetky správne údaje, nespĺňajúce daný formát či inak nespĺňajúce podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia registrácií. Účastník predajnej akcie je povinný uschovať originál účtenky - dokladu o zaplatení akčného výrobku na overenie nákupu (ďalej len „účtenka“). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží účtenku / účtenky o zaplatení akčného výrobku spĺňajúce podmienky týchto pravidiel, t. j. so zhodnými údajmi uvedenými v rámci registračného formulára, bude z predajnej akcie vyradený bez nároku na bonus. Zákazník súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov (daňových dokladov).

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru prostredníctvom kontaktného formulára na webe www.electrolux.sk/jednoducheupratovanie

6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva

Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účastník v súlade so znením Nariadenia EÚ 2016/679 udelil súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle znenia Súhlasu so spracovaním osobných údajov dostupných na vyššie uvedenej stránke pod odkazom v texte potvrdzovacieho poľa registračného formulára.

7. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ nezodpovedá za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v predajnej akcii alebo konajú v rozpore s pravidlami, nebudú do predajnej akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajnej akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, bude toto urobené písomne vo forme dodatku a zverejnené na www.electrolux.sk/jednoducheupratovanie. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie bonusu v predajnej akcii.

Akcia platí od 14. 3. do 31. 5. 2022.