Pravidlá predajnej akcie
Domov podľa vašich predstáv

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie „Electrolux - Domov podľa vašich predstáv (ďalej len "predajná akcia"). Tieto pravidlá sa môžu pozmeniť len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

1. Usporiadateľ predajnej akcie:

Usporiadateľom akcie je spoločnosť Electrolux s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 52 542 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 5765/B (ďalej len „usporiadateľ“).

2. Dátum a miesto konania predajnej akcie:

Predajná akcia sa koná v termíne od 23. 3. 2020 00:00 hod. do 15. 6. 2020 23:59 hod. (ďalej len "doba konania predajnej akcie") na území Slovenskej republiky (ďalej len "miesto konania predajnej akcie").

3. Účastník predajnej akcie:

Účastníkom predajnej akcie sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s miestom trvalého bydliska a bankovým účtom vedeným v banke na území Slovenskej republiky (ďalej len "účastník predajnej akcie").

4. Výrobky zaradené do predajnej akcie/bonus

Zákazník, ktorý zakúpi u vybraného predajcu set presne definovaných produktov Electrolux zaradených do akcie získa nasledujúci bonus.

Sety zaradené do akcie u vybraných predajcov:

Akcia sa vzťahuje len na výrobky dovážané do SR prostredníctvom spoločnosti Electrolux s. r. o.

Spoločnosť Electrolux s. r. o. si vyhradzuje právo na posúdenie pôvodu výrobku prihláseného do akcie.

Distribúciu bonusu zabezpečuje usporiadateľ prostredníctvom agentúry le moni s.r.o., Vídeňská 84, 148 00 Praha 4, IČ: 261 29 833 po overení splnenia všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník povinný usporiadateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.

Na bonus nie je možné uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa (napr. reklamácie). Takýto bonus spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

5. Podmienky pre účasť na predajnej akcii

5.1. Zakúpenie jednoho z vyššie uvedených setov presne definovaných produktov Electrolux, ktoré sú súčasťou tejto akcie, u vybraných kuchynských štúdií, ktorých zoznam je po celý čas akcie k dispozícii na stránkach www.electrolux.sk/prelepsizivot pri danej predajnej akcii.

5.2. Nákup či uzavretie zmluvy v kuchynskom štúdiu sa uskutoční v období od 23. 3. 2020 00:00 hod. do 15. 6. 2020 23:59 hod.

5.3. Kompletné a riadne vyplnenie online údajov v registračnom formulári na webových stránkach www.electrolux.sk/prelepsizivot a jeho odoslanie. Nákup je nutné zaregistrovať najneskôr do 14 dní od nákupu výrobkov či uzavretie zmluvy. Na registráciu je nutné doložiť faktúru alebo číslo zmluvy uzatvorenej s kuchynským štúdiom. V prípade registrácie s číslom zmluvy je nutné následne dodať finálnu faktúru, a to najneskôr do 31. 8. 2020.

5.4. Po overení registračných údajov/schválení registrácie bude účastníkovi najneskôr do 30 dní odoslaný príslušný bonus na bankový účet uvedený v registrácii. Usporiadateľ sa týmto nezaväzuje, že bonus bude pripísaný na bankový účet účastníka do 30 dní v nadväznosti na dobu, ktorú si vyžaduje realizácia medzibankové transakcie.

5.5. V prípade zadania nesprávneho čísla bankového účtu a vrátenie platby späť na bankový účet odosielateľa, stráca klient na príslušný bonus nárok.

5.6. V prípade nedostačujúcich či chybných údajov bude klient kontaktovaný e-mailom a vyzvaný na doplnenie informácií. Ak podklady odosielateľ nedostane do 14 dní od vyzvania, bude registrácia zamietnutá. Zákazník je zodpovedný za správnosť a úplnosť uvedených údajov.

Tým, že účastník odošle registračný formulár, potvrdzuje porozumenie a súhlas s týmito pravidlami.

Odoslaním registračného formulára každý účastník vyjadruje súhlas so zasielaním obchodnej komunikácie prevádzkovateľa na emailovú adresu uvedenú účastníkom v zmysle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých informačných službách spoločnosti. Súhlas so zasielaním obchodných správ a ponúk môžete kedykoľvek zrušiť v sídle prevádzkovateľa.

Do predajnej akcie nebudú zahrnuté najmä registrácie urobené mimo doby konania predajnej akcie alebo registrácie, ktoré neobsahujú všetky správne údaje, nespĺňajú daný formát alebo inak nespĺňajú podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie registrácií. Účastník predajnej akcie je povinný si uschovať originál účtenky, t. j. dokladu o zaplatení akciového výrobku, za účelom overenia nákupu (ďalej len "účtenka"). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží účtenku/účtenky o zaplatení akciového výrobku, ktorá spĺňa podmienky týchto pravidiel, t. j. s údajmi, ktoré sú zhodné s údajmi uvedenými v registračnom formulári, bude z predajnej akcie vylúčený bez nároku na bonus. Zákazník súhlasí s elektronickým posielaním dokumentov (daňových dokladov).

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru prostredníctvom kontaktného formulára na webe www.electrolux.sk/prelepsizivot

6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva

6.1. Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa úplne ich dodržiavať. Účastník v súlade so znením Nariadenia EÚ 2016/679 udelil súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle znení Súhlasu so spracovaním osobných údajov dostupných na vyššie uvedenej stránke pod odkazom v texte potvrdzovacieho poľa registračného formulára.

6.2. Účastníci predajnej akcie výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ predajnej akcie je oprávnený využiť v súlade s s ust. § 12 zákona č. 40/1964 Z.z., občianského zákonníka, bezúplatne meno, priezvisko a mesto bydliska v médiách (vrátane internetu) propagačných a reklamných materiáloch spoločnosti v súvislosti s touto predajnou akciou a ním poskytovaných služieb s tým, že môžu byť vytvorené a zverejnené zvukové aj obrazové záznamy účastníkov predajnej akcie, a to počas 10 rokov od ukončenia predajnej akcie.

7. Závěrečná ustanovení

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky pre účasť na predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami, nebudú zaradené do predajnej akcie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu z predajnej akcie vylúčiť účastníka, ktorého správanie vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť, zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. Ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, uskutoční sa to písomne vo forme dodatku, ktorý bude zverejnený na www.electrolux.sk/prelepsizivot Takáto zmena nadobúda účinnosť zverejnením podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie splnenia alebo nesplnenia podmienok na získanie bonusu v rámci predajnej akcie.